• ECO - JUNIOR EXPERT PROJECT - Maďarsko

     • V dňoch 29. mája - 3. júna 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného ekologického projektu, ktorý sa pre pandémiu nekonal 2 roky. Hostiteľskou krajinou sa stalo Maďarsko, konkrétne Stredná technická škola a gymnázium v Tokaji.

      Projektu sa zúčastnilo 14 študentov  pod vedením Ing. Jakubcovej a RNDr. Dominovej.

      Študenti pracovali v medzinárodných týmoch na odborných témach, zameraných na ekológiu, vodné hospodárstvo, ekosystémy, vodnú turistiku a podobne. V týmoch  sa stretli s rovesníkmi z Rakúska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Spoločným jazykom bola angličtina.

      Na záver študenti reprezentovali nielen svoju školu pripravenou prezentáciou, ale aj Slovensko folklórnym vystúpením v krojoch. 

      Domov sme sa vrátili najmä s nadobudnutými skúsenosťami, ako aj s novými nadviazanými priateľstvami.

       

     • Čítali sme... Rozprávali sme sa... Tvorili sme...

     • „ Aj vám sa zdá, že zlých správ bolo za posledný rok viac než dosť? Možno je čas
      zamerať sa na tie dobré. Tvorca animovaných filmov Martin Smatana sa rozhodol potešiť
      v ťažkom období svojich priateľov netradičným spôsobom: každý týždeň pre nich vybral
      jeden pozitívny príbeh zo sveta a vytvoril k nemu veselý obrázok z použitého oblečenia.
      52 ilustrovaných dobrých správ v knižnom vydaní môže teraz pomôcť vrátiť optimistický
      pohľad na svet aj vám.“

      ČO? KDE? AKO?

      Tvorivosť žiakov odborov Záhradnicka výroba a služby a Záhradný dizajn sme využili
      na hodinách angličtiny a etickej výchovy. Čítali sme z inšpiratívnej knihy od úspešného
      slovenského autora Martina Smatanu v anglickej i slovenskej verzii.

      „ A Year of Good News“
      „Rok dobrých správ“

      Klasickú hodinu v triede sme zamenili čítaním v átriu školy. Na lavičkách pod korunami
      stromov sme sa cítili slobodne ako v prírode. Po prečítaní jednotlivých príbehov
      v angličtine sme sa rozprávali vo forme voľného prekladu po slovensky a šikovní žiaci
      boli odmeňovaní jednotkami. Na výtvarnej technike sme pokračovali v kreativite
      kreslením námetov jednotlivých príbehov, ktoré sú doslovne motivačné a chytia Vás
      nielen za srdce, ale najradšej by ste ich aj prežili všetkými zmyslami teda aj hmatom.
      Najväčšou odmenou nám bola radosť z úspechu pri prekladaní príbehov a nájdenie
      centrálnej myšlienky knihy urobiť niečo dobré pre ostatných.
      Ďakujem za vydarenú akciu všetkým žiakom, ktorí robia tento svet krajším tým, že sa
      učia pestovať vlastné potraviny, kvety, navrhujú a chránia zeleň okolo nás.
      V neposlednom rade patrí veľká vďaka autorovi knihy za toto úžasné dielo
      a v neposlednom rade mojej kreatívnej dcére, ktorá ma neustále inšpiruje.

      Mgr. Martina Karoly

     • Floravida

     • 4. mája 2022 sa konal 1. ročník celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovani kvetov. Súťaž organizovala Spojená Škola Rakovice 25, odborným garantom bol SAKF - Slovenská asociácia kvetinarov a floristov. Žiaci mali vytvoriť kyticu a kvetinový box ku Dňu matiek. Naši žiaci sa predviedli a v celkovom poradí obsadili prvé tri priečky.

      1.miesto: Aneta Palšovičová 2.Ad trieda

      2.miesto: Dušan Pavúr 2.Az trieda

      3 miesto Andrej Špigura 4.Az trieda.

                                                                                                                                                     Srdečne blahoželáme.

     • Súťaž Veľká noc v Pruskom

     • Dňa 12.4. 2022 sa po dvojročnej prestávke konal 10. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov ,,Veľká noc v Pruskom,,. Úlohou bolo uviazať Jarnú kyticu a vysadiť veľkonočnú kvetinovú dekoráciu do exteriéru. Žiačka 2. ročníka odboru záhradný dizajn Aneta Palšovičová získala krásne 2. Miesto. Srdečne gratulujeme.

     • ENVIRO TOUR TTSK

     • V rámci zábavného EnviroTour   absolvovali žiaci prednášku / workshop na tému Voda nad zlato. Dozvedeli sa o environmentálnych problémoch, ktoré sa v súčasnosti  týkajú nás všetkých.  (voda, klimatické zmeny a ochrana životného prostredia). Celú problematika im bola prednesená formou hudobných a prednáškových vsuviek.

      Súčasťou projektu je aj exkurzia, ktorú absolvujú študenti školy pod odborným vedením v máji. Exkurzia ich zavedie do obce Dobrá Voda, kde sa nachádza územie európskeho významu Brezovské Karpaty.

     • Svetový deň vody - 22. marec 2022

     • SVETOVÝ DEŇ VODY sme oslávili vodným barom!

      Aj študenti záhradníckej školy si pripomenuli tento významný deň. Škola je držiteľom zástavy projektu ECO SCHOOLS - Zelená škola. V tomto školskom roku plníme v našom environmentálnom akčnom pláne rôzne aktivity spojené práve s problematikou ochrany vody.

      Svetový deň vody sme si pripomenuli pod vedením Ing. Ivety Jakubcovej prednáškovým pásmom, ktorý obohatili študentky II.AD triedy svojim rovesníckym vzdelávaním. Oboznámili svojich spolužiakov z I. a II. ročníka problematikou znečistenia vodných zdrojov, problematikou ochrany kúpeľníctva na Slovensku.

      K dispozícii bol aj vodný bar, ktorým sme  chceli poukázať na obrovské prírodné vodné bohatstvo, ktoré máme na Slovensku a o ktoré sa treba starať. 

     • Po roku opäť víťazne na krajskom kole SOČ

     • V piatok 1.4.2022 sa konalo online krajské kolo 44. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom mala naša škola svoju zástupkyňu. Žiačka tretieho ročníka odboru Záhradný dizajn Tatiana Trakalová sa umiestnila na prvom mieste s prácou Trvanlivosť rezaných kvetov v odbore 07 Pôdohospodárstvo a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bardejove 26. – 29.4.2022. Tatiana sa vo svojej práci venovala problematike životnosti rezaných kvetov vo vode, živnom roztoku a roztoku so Savom, pričom skúmala skupiny kvetov: ruže, trvalky a letničky. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

     • Úspech záhradníkov v celoslovenskej súťaži Garden Semmelrock

     • Štvrtý ročník súťaže Garden Semmelrock bol úspešný pre našu školu. Do súťaže sa zapojili žiaci s deviatimi projektami v štyroch kategóriách, pričom projekt žiaky Anety Palšovičovej bol víťazný. Vo svojom zadaní sa venovala sadovníckej úprave vnútrobloku. V konkurencii ôsmich škôl a 59 prihlásených projektov vo svojej kategórii získala 1. miesto.

     • Rez ruží Dolná Krupá

     • V spolupráci s kaštieľom v Dolnej Krupej a Ružiarskou spoločnosťou M.H.Chotekovej sa naši žiaci  22.03.2022 zúčastnili odbornej praxe pod vedením učiteľa odborných predmetov inžiniera Lukáša Vaštíka. 

      Žiaci sa na praxi naučili spôsoby rezu ruží podľa jednotlivých skupín, rozoznávať ušľachtilú odrodu od planého podpníka a boli im popísané odrody ruží, ktoré strihali. 

      Teší nás spolupráca s ďalšími inštitúciami a možnosť realizovať prax aj mimo školského areálu a získavať tak odborné skúsenosti v mimoškolských podmienkach.

     • Floristický seminár

     • Dňa 22.02.2022 sa žiaci oboch organizačných zložiek našej školy zúčastnili floristického seminára pod vedením profesionálnej floristky pani Pavúrovej. Témou seminára boli SUŠENÉ KVETY.

      Žiaci tvorili kyticu do špirály a interiérovú dekoráciu z prírodného materiálu. Naučili sa pracovať s floristickým materiálom, využívať rôzne techniky aranžovania a čo najlepšie výužívať estetické vlastnosti materiálov.

     • Závlahové systémy v záhradníctve

     • V dňoch 16.02.2022 a 23.02.2022 sa uskutočnila dvojbloková prednáška a praktická ukážka venovaná problematike závlahových systémov v záhradníctve, ktorú viedol učiteľ odborných predmetov pán inžinier Vaštík. Hlavným cieľom tejto prednášky bolo oboznámiť žiakov s fungovaním a zapájaním závlahových systémov s použitím moderných technológií, ktoré sú častokrát súčasťou sadovníckych úprav. Druhotným cieľom bolo žiakom vysvetliť prínos závlahových systémov v záhradníctve a ich vplyv na podporu biodiverzity.

      Prvý blok bol venovaný všeobecnej problematike závlahových systémov a ich vplyvu na biodiverzitu. V druhej časti bloku sa žiaci dozvedeli o zložení závlahových systémov a jednoduchého spôsobu ich navrhovania. V závere si navrhli jednoduchý závlahový systém.

      Druhý blok bol venovaný praktickej ukážke skladania závlahového systému, pričom si žiaci pod vedením učiteľa jednoduchý model závlahového systému poskladali. Následne si tento model napojili na vodný zdroj a názorne prakticky ukázali jeho fungovanie a nastavovanie.

     • Prednáška - Výživa a hnojenie rastlín

     • Dňa 8.2.2022 sa uskutočnila prednáška pána docenta Ladislava Vargu z Ústavu agronomických vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra, na tému - Výživa a hnojenie rastlín, ktorá bola venovaná žiakom tretieho a štvrtého ročníka odborov záhradnícka výroba a služby i záhradný dizajn.

      Cielom tejto prednášky bolo vysvetliť žiakom význam a potrebu hnojenia rastlín, aby mali čo najlepšiu predstavu o fungovaní príjmu a výdaja živín. Tieto procesy sú dôležité pre rast a vývoj rastlín. Ďalším cieľom bolo obohatiť vedomosti žiakov o problematiku aplikácie hnojív pevnou a tekutou formou.

      Prednáškou sme mohli žiakom priblížiť podrobnejšie informácie o biologických procesoch v rastlinách a oboznámiť ich s problematikou nie len z praktickej, ale aj z vedeckej stránky.

       

     • OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že od 01.12.2021 sa bude na Spojenej škole Rakovice 25, v organizačnej zložke Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice a Stredná  odborná škola záhradnícka Piešťany  vyučovať dištančne.  Učitelia budú učiť zo školy. Distančné vzdelávanie bude trvať do odvolania. Uvedené Vám dávame na vedomie v zmysle informácii od zriaďovateľa TTSK.

       

      S pozdravom

       

      Ing. Mária Múdra 

      poverená riadením školy