• Závlahové systémy v záhradníctve

     • V dňoch 16.02.2022 a 23.02.2022 sa uskutočnila dvojbloková prednáška a praktická ukážka venovaná problematike závlahových systémov v záhradníctve, ktorú viedol učiteľ odborných predmetov pán inžinier Vaštík. Hlavným cieľom tejto prednášky bolo oboznámiť žiakov s fungovaním a zapájaním závlahových systémov s použitím moderných technológií, ktoré sú častokrát súčasťou sadovníckych úprav. Druhotným cieľom bolo žiakom vysvetliť prínos závlahových systémov v záhradníctve a ich vplyv na podporu biodiverzity.

      Prvý blok bol venovaný všeobecnej problematike závlahových systémov a ich vplyvu na biodiverzitu. V druhej časti bloku sa žiaci dozvedeli o zložení závlahových systémov a jednoduchého spôsobu ich navrhovania. V závere si navrhli jednoduchý závlahový systém.

      Druhý blok bol venovaný praktickej ukážke skladania závlahového systému, pričom si žiaci pod vedením učiteľa jednoduchý model závlahového systému poskladali. Následne si tento model napojili na vodný zdroj a názorne prakticky ukázali jeho fungovanie a nastavovanie.

     • Prednáška - Výživa a hnojenie rastlín

     • Dňa 8.2.2022 sa uskutočnila prednáška pána docenta Ladislava Vargu z Ústavu agronomických vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra, na tému - Výživa a hnojenie rastlín, ktorá bola venovaná žiakom tretieho a štvrtého ročníka odborov záhradnícka výroba a služby i záhradný dizajn.

      Cielom tejto prednášky bolo vysvetliť žiakom význam a potrebu hnojenia rastlín, aby mali čo najlepšiu predstavu o fungovaní príjmu a výdaja živín. Tieto procesy sú dôležité pre rast a vývoj rastlín. Ďalším cieľom bolo obohatiť vedomosti žiakov o problematiku aplikácie hnojív pevnou a tekutou formou.

      Prednáškou sme mohli žiakom priblížiť podrobnejšie informácie o biologických procesoch v rastlinách a oboznámiť ich s problematikou nie len z praktickej, ale aj z vedeckej stránky.