• Deň vedy a techniky

     • Deň vedy a techniky je súčasťou Týždňa vedy a techniky, ktorý organizuje MŠ VVaŠ SR. Počas celého dňa sa snažíme priblížiť študentom vedecké poznatky z odboru. Dnešný deň sme pripravili workshop, zameraný na zadržiavanie vody v krajine. V súčasnosti ide o nejväčší ekologický problém, ktroý momentálne riešia krajinní inžinieri na celom svete. Občianske združenie Voda pre klímu nám pripravilo ukážku modelu o zadržiavaní vody v rôznych typoch krajiny. Ďalej nás informovali o dôležitosti mokradí v krajine, najmä z pohľadu biodiverzity.

      Okrem workshopu sme pripravili aj prezentácie študentov školy, ktorí pracovali na vedeckých projektoch a Stredoškolskej odbornej činnosti. Vystúpili žiaci - Trakalová Táňa IV.AD s prácou o trvalkách, Martin Kolár III.AZ s prácou o šľachtení petúnií a Aneta P/alšovičová  III.AD s prezentáciou sadovníckeho projeku Garden Semelrock. Okrem toho sme študentov informovali aj o projekte Eco Junior Project a o projekte Zelená škola. Celý program pripravila koordinátroka eko projektov Ing. Iveta Jakubcová.

     • Certifikácia Zelenej školy

     • 11. októbra 2022 sa konala slávnostná Certifikácia Zelených škôl. Certifikácie sa zúčastnili koordinátori a členovia kolégií zo všetkých zapojených škôl na Slovensku. Našu škola zastupovala koordinátorka projektu Ing. Iveta Jakubcová

      Certifikácia prebehla online vo virtuálnej podobe kvôli pandemickej situácii. To ale nezmenšilo význam a slávnostné ukončenie dvojročných období, počas ktorých každá škola plnila aktivity environmentálneho akčného plánu.

      Získaniu Certifikátu a zástavy predchádza vždy návšteva hodnotiacej komisie, ktorá po kontrole plnenia EAP a po rozhovoroch so študentami a učiteľmi školy schváli, alebo neschváli možnosť vlastniť zástavu Zelenej školy. Naša škola obhájila EAP na tému Voda. V predchádzajúcich ročníkoch sme riešili témy Odpady, Zeleň, ale aj Záhradu, ktorá učí....

      Slávnostnú certifikáciu pravidelne podporujú aj umelci. Tento rok to bola Mária Čírová, ktorá pozdravila účastníkov a zaspievala 2 piesne.

      Sme veľmi hrdí, že vďaka zapojeniu do projektu Zelená škola, sme sa stali súčasťou medzinárodného environmentálneho projektu Eco Schools. Získanú zástavu vlastnia nielen na školách v Čechách, Rakúsku, ale aj v Kanade a na Bali.

     • Prednáška o význame hnojenia a výživy hlúbovej zeleniny.

     • Dňa 21.10.2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška pána docenta Ladislava Vargu z Ústavu agronomických vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra, na tému - Výživa a hnojenie hlúbovej zeleniny. Prednášky sa zúčastnili študenti druhého až štvrtéhoročníka odborov Záhradnícka výroba a služby i Záhradný dizajn. Cieľom tejto prednášky bolo vysvetliť žiakom význam a potrebu hnojenia hlúbovej zeleniny, aby mali čo najlepšiu predstavu o fungovaní príjmu a výdaji živín. Tieto procesy sú dôležité pre rast a ďalší vývoj rastlín. Ďalším cieľom bolo obohatiť vedomosti žiakov o problematiku aplikácie hnojív pevnou a tekutou formou. Prednáškou sme mohli žiakom priblížiť podrobnejšie informácie o biologických procesoch v rastlinách a oboznámiť ich s problematikou nie len z praktickej, ale aj z vedeckej stránky.Zároveň sa mohli naši žiaci oboznámiť s možnosťami ďalšieho štúdia na Fakulteagrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra.

     • Európsky deň jazykov

     • Vieš koľko jazykov sa používa v Európe ?


      26. septembra si každoročne pripomíname DEŇ EURÓPSKYCH JAZYKOV ( EUROPEAN DAY
      OF LANGUAGES ) . Hodinu angličtiny sme si obohatili kvízom, ktorý prebehol formou indícií
      v angličtine, ku rôznym témam Európskych krajín ako napr. geografické fakty a zaujímavosti,
      jazyky či viacjazyčnosť niektorých štátov . Prostredníctvom geografickej hry sme sa
      oboznámili s jednotlivými krajinami Európy, spoznali ich kultúru, dejiny, jazyky, zvyky
      a tradície.