• Svetový deň vody - 22. marec 2022

     • SVETOVÝ DEŇ VODY sme oslávili vodným barom!

      Aj študenti záhradníckej školy si pripomenuli tento významný deň. Škola je držiteľom zástavy projektu ECO SCHOOLS - Zelená škola. V tomto školskom roku plníme v našom environmentálnom akčnom pláne rôzne aktivity spojené práve s problematikou ochrany vody.

      Svetový deň vody sme si pripomenuli pod vedením Ing. Ivety Jakubcovej prednáškovým pásmom, ktorý obohatili študentky II.AD triedy svojim rovesníckym vzdelávaním. Oboznámili svojich spolužiakov z I. a II. ročníka problematikou znečistenia vodných zdrojov, problematikou ochrany kúpeľníctva na Slovensku.

      K dispozícii bol aj vodný bar, ktorým sme  chceli poukázať na obrovské prírodné vodné bohatstvo, ktoré máme na Slovensku a o ktoré sa treba starať. 

     • Po roku opäť víťazne na krajskom kole SOČ

     • V piatok 1.4.2022 sa konalo online krajské kolo 44. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom mala naša škola svoju zástupkyňu. Žiačka tretieho ročníka odboru Záhradný dizajn Tatiana Trakalová sa umiestnila na prvom mieste s prácou Trvanlivosť rezaných kvetov v odbore 07 Pôdohospodárstvo a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bardejove 26. – 29.4.2022. Tatiana sa vo svojej práci venovala problematike životnosti rezaných kvetov vo vode, živnom roztoku a roztoku so Savom, pričom skúmala skupiny kvetov: ruže, trvalky a letničky. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

     • Úspech záhradníkov v celoslovenskej súťaži Garden Semmelrock

     • Štvrtý ročník súťaže Garden Semmelrock bol úspešný pre našu školu. Do súťaže sa zapojili žiaci s deviatimi projektami v štyroch kategóriách, pričom projekt žiaky Anety Palšovičovej bol víťazný. Vo svojom zadaní sa venovala sadovníckej úprave vnútrobloku. V konkurencii ôsmich škôl a 59 prihlásených projektov vo svojej kategórii získala 1. miesto.

     • Rez ruží Dolná Krupá

     • V spolupráci s kaštieľom v Dolnej Krupej a Ružiarskou spoločnosťou M.H.Chotekovej sa naši žiaci  22.03.2022 zúčastnili odbornej praxe pod vedením učiteľa odborných predmetov inžiniera Lukáša Vaštíka. 

      Žiaci sa na praxi naučili spôsoby rezu ruží podľa jednotlivých skupín, rozoznávať ušľachtilú odrodu od planého podpníka a boli im popísané odrody ruží, ktoré strihali. 

      Teší nás spolupráca s ďalšími inštitúciami a možnosť realizovať prax aj mimo školského areálu a získavať tak odborné skúsenosti v mimoškolských podmienkach.

     • Floristický seminár

     • Dňa 22.02.2022 sa žiaci oboch organizačných zložiek našej školy zúčastnili floristického seminára pod vedením profesionálnej floristky pani Pavúrovej. Témou seminára boli SUŠENÉ KVETY.

      Žiaci tvorili kyticu do špirály a interiérovú dekoráciu z prírodného materiálu. Naučili sa pracovať s floristickým materiálom, využívať rôzne techniky aranžovania a čo najlepšie výužívať estetické vlastnosti materiálov.

     • Závlahové systémy v záhradníctve

     • V dňoch 16.02.2022 a 23.02.2022 sa uskutočnila dvojbloková prednáška a praktická ukážka venovaná problematike závlahových systémov v záhradníctve, ktorú viedol učiteľ odborných predmetov pán inžinier Vaštík. Hlavným cieľom tejto prednášky bolo oboznámiť žiakov s fungovaním a zapájaním závlahových systémov s použitím moderných technológií, ktoré sú častokrát súčasťou sadovníckych úprav. Druhotným cieľom bolo žiakom vysvetliť prínos závlahových systémov v záhradníctve a ich vplyv na podporu biodiverzity.

      Prvý blok bol venovaný všeobecnej problematike závlahových systémov a ich vplyvu na biodiverzitu. V druhej časti bloku sa žiaci dozvedeli o zložení závlahových systémov a jednoduchého spôsobu ich navrhovania. V závere si navrhli jednoduchý závlahový systém.

      Druhý blok bol venovaný praktickej ukážke skladania závlahového systému, pričom si žiaci pod vedením učiteľa jednoduchý model závlahového systému poskladali. Následne si tento model napojili na vodný zdroj a názorne prakticky ukázali jeho fungovanie a nastavovanie.

     • Prednáška - Výživa a hnojenie rastlín

     • Dňa 8.2.2022 sa uskutočnila prednáška pána docenta Ladislava Vargu z Ústavu agronomických vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra, na tému - Výživa a hnojenie rastlín, ktorá bola venovaná žiakom tretieho a štvrtého ročníka odborov záhradnícka výroba a služby i záhradný dizajn.

      Cielom tejto prednášky bolo vysvetliť žiakom význam a potrebu hnojenia rastlín, aby mali čo najlepšiu predstavu o fungovaní príjmu a výdaja živín. Tieto procesy sú dôležité pre rast a vývoj rastlín. Ďalším cieľom bolo obohatiť vedomosti žiakov o problematiku aplikácie hnojív pevnou a tekutou formou.

      Prednáškou sme mohli žiakom priblížiť podrobnejšie informácie o biologických procesoch v rastlinách a oboznámiť ich s problematikou nie len z praktickej, ale aj z vedeckej stránky.

       

     • OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že od 01.12.2021 sa bude na Spojenej škole Rakovice 25, v organizačnej zložke Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice a Stredná  odborná škola záhradnícka Piešťany  vyučovať dištančne.  Učitelia budú učiť zo školy. Distančné vzdelávanie bude trvať do odvolania. Uvedené Vám dávame na vedomie v zmysle informácii od zriaďovateľa TTSK.

       

      S pozdravom

       

      Ing. Mária Múdra 

      poverená riadením školy

     • Aktualizované vyhlásenie o bezpríznakovosti COVID-19

     • Z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je potrebné pri prerušení výuky na 3 a viac dní (choroba, návšteva lekára + víkend, prázdniny) priniesť pri návrate do školy vyplnené a rodičom/plnoletým žiakom podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlasenie_-_neplnolety_ziak.docx 

      Vyhlasenie_-_plnolety_ziak.docx

      Ďalej upozorňujeme, že v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné nosenie resporátorov. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

      (Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR)

     • Nástup do školského internátu

      •  ubytovať sa môžete 1. 9. 2021 od 14.00 do 20.00 hod,
      • do školského internátu môže vstúpiť iba žiak, ktorý nemá prejavy ochorenia Covid-19,
      • vstup bude umožnený len ubytovaným žiakom, nie ďalším osobám, ani zákonným zástupcom,
      • v spoločných priestoroch internátu ste povinní nosiť prekryté horné dýchacie cesty,
      • so sebou si prineste vytlačené a podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti a/alebo Výnimku z karantény (ak sa Vás týka) ( Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf ,  Vynimka_z_karanteny.pdf )
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     •  

      • žiaci všetkých ročníkov sa dostavia do školy dňa 2. 9. 2021 pred 8:00 hod. a prejdú ranným filtrom,
      • nástup a slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční o 8.00 vo veľkom átriu,
      • do školy môže vstúpiť len žiak, ktorý nemá príznaky ochorenia Covid-19,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je v budove školy povinné,
      • žiaci prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo  o bezpríznakovosti a  výnimka z karantény (treba ho priniesť so sebou do školy 2. 9.) 2021) Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf,  Vynimka_z_karanteny.pdf 
      • v prvý školský deň si prineste tašku na učebnice a dobrú náladu.
     • Platba za školský internát a stravu

     • Prosím o pozastavenie platieb za školský internát a školskú jedáleň na september 2021 z dôvodu zmeny účtov. 
      Nové účty a výška platby bude zverejnená na začiatku školského roka.

      Žiaci ubytovaní v školskom internáte budú na stravu prihlásení automaticky a bude im poskytnutá od 2. septembra. Pre dochádzajúcich žiakov sa začne variť od pondelka  6. septembra na základe prihlásenia. 
      Prosím sledujte informácie na stránke školy a správy v edupage.

     • Deň Zeme – 22. apríl 2021

     • Aj počas pandémie a zavretia škôl učitelia a žiaci stále pracujú. Nielenže sme počas posledných mesiacov pripravili nový Environmentálny akčný plán na tému Voda, ale sme vypracovali aj nový Ekokódex na nasledujúce 2 roky. Graficky sa na návrhu podieľali žiaci Kristínka Páleníková a Marek Vavrúš s I. AD.

      Rozhodli sme osláviť aj taký sviatok ako je Deň Zeme dištančnou formou.

      Koordinátorka projektu Ing. Jakubcová zvolila formu rovesníckeho vzdelávania cez MS TEAMS. Pripojilo sa 19 žiakov I. ročníka a prizvaní hostia.

      Program:

      1. Čo je Deň Zeme a odkedy sa oslavuje?
      2. Naša škola ako Zelená škola – čo to pre nás znamená?
      3. Čo je projekt Elektroodpad a prečo sme sa zapojili.
      4. Elektroodpad – čo s ním ? U nás aj vo svete.
      5. Záverom -  A čo s tým môžeme urobiť my?

      V prvých dvoch bodoch sme sa oboznámili s myšlienkami a cieľmi projektov Zelenej školy a zapojenia sa našej školy do týchto aktivít.

      V ďalších bodoch nás oboznámili študentky Anetka Palšovičová a Sofia Luščanová (I.AD) o projekte Elektroodpad, do ktorého sme sa tento rok zapojili. Pripravili si prezentácie o problematike Elektroodpadu na Slovensku a recyklácii Elektroodpadu. Tiež sme vyhodnotili dotazník, ktorý sme pripravili pre všetkých zamestnancov, študentov a aj rodičov školy. Potešilo nás, že až 93 % respondentov vie ako triediť odpad a preferuje opravu starého elektrospotrebiča pred kúpou nového.

      Študenti sa oboznámili aj s problémom odpadu v Afrike, kde končí väčšina európskeho a amerického elektroodpadu a kde už malé deti v neľudských podmienkach hľadajú súčiastky, z ktorých sa dajú ešte získať vzácne kovy. Študenti dostali link na film Vitajte v Sodome – práve o živote týchto detí v Afrike.

      Nakoniec sme sa oboznámili s individuálnymi aktivitami študentov, kde treba vyzdvihnúť iniciatívu Ivanky Ábelovej a Dušana Pavúra, ktorí našli čierne skládky a sami ich vyčistili. Poslali aj fotografie.

      No a čo záverom?

      📌  Šetrne používať elektrospotrebiče a predlžovať im tým životnosť.

      📌  Kupovať novú elektroniku, až keď sa nedá opraviť.

      📌  Likvidovať zariadenia na oficiálnych odberných miestach.

      Obrázky v správe Den_Zeme_2021.docx

     • Stredoškolská odborná činnosť šk. roku 2020/2021

     • Študentka 3. ročníka Ester Leždíková získala s prácou na tému Rozmnožovanie ruží v odbore 07. Poľnohospodárstvo po skvelom 1. mieste v krajskom kole aj 3. miesto v celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutočnilo online 27.-29. apríla 2021. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

      Blahoželáme.

     • Veľká noc v Pruskom

     • Tento rok opäť prebehla súťaž vo veľkonočnom aranžovaní v Pruskom, do ktorej sa zapojili žiačky našej školy. Z 18 súťažných fotografií veľkonočných prác získali 2. miesto Blanka Drinková a 3. miesto Tatiana Trakalová. Fotografie svojich prác poslali aj Ivana Abelová a Aneta Palšovičová, žiačky 1. ročníka. Blahoželáme.