• DIGITÁLNY ŽIAK

     • Projekt digitálny žiak

      Cieľ projektu:Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

      Cieľové skupiny:

      žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

      - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

      - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

      - žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      Bližšie info: https://digitalnyziak.sk/

     • Sútaž " ECO ĎALEJ? " ku Dňu Zeme !

     • Milí študenti !

      Blíži sa oslava Dňa Zeme - 22. apríl. 

      Vyhlasujeme súťaž " ECO ĎALEJ ? "

      Dobre si pozrite priložený obrázok. Vidíte plastový "odpad" z náplní do kávovarov. Chceme, aby ste sa zamysleli, k čomu by sa dali využiť! Tieto produky budú vystavené pred učebňou chémie, aby ste si ich mohli poobzerať, premerať a pod.

      Svoje nápady stručne popíšte, prípadne nakreslite alebo aj zrealizujte - môžete si pár kúskov vziať. 

      Termín odovzdania: 21. apríl 2023

      Odovzdať Ing. Jakubcovej

     • Deň vedy a techniky

     • Deň vedy a techniky je súčasťou Týždňa vedy a techniky, ktorý organizuje MŠ VVaŠ SR. Počas celého dňa sa snažíme priblížiť študentom vedecké poznatky z odboru. Dnešný deň sme pripravili workshop, zameraný na zadržiavanie vody v krajine. V súčasnosti ide o nejväčší ekologický problém, ktroý momentálne riešia krajinní inžinieri na celom svete. Občianske združenie Voda pre klímu nám pripravilo ukážku modelu o zadržiavaní vody v rôznych typoch krajiny. Ďalej nás informovali o dôležitosti mokradí v krajine, najmä z pohľadu biodiverzity.

      Okrem workshopu sme pripravili aj prezentácie študentov školy, ktorí pracovali na vedeckých projektoch a Stredoškolskej odbornej činnosti. Vystúpili žiaci - Trakalová Táňa IV.AD s prácou o trvalkách, Martin Kolár III.AZ s prácou o šľachtení petúnií a Aneta P/alšovičová  III.AD s prezentáciou sadovníckeho projeku Garden Semelrock. Okrem toho sme študentov informovali aj o projekte Eco Junior Project a o projekte Zelená škola. Celý program pripravila koordinátroka eko projektov Ing. Iveta Jakubcová.

     • Certifikácia Zelenej školy

     • 11. októbra 2022 sa konala slávnostná Certifikácia Zelených škôl. Certifikácie sa zúčastnili koordinátori a členovia kolégií zo všetkých zapojených škôl na Slovensku. Našu škola zastupovala koordinátorka projektu Ing. Iveta Jakubcová

      Certifikácia prebehla online vo virtuálnej podobe kvôli pandemickej situácii. To ale nezmenšilo význam a slávnostné ukončenie dvojročných období, počas ktorých každá škola plnila aktivity environmentálneho akčného plánu.

      Získaniu Certifikátu a zástavy predchádza vždy návšteva hodnotiacej komisie, ktorá po kontrole plnenia EAP a po rozhovoroch so študentami a učiteľmi školy schváli, alebo neschváli možnosť vlastniť zástavu Zelenej školy. Naša škola obhájila EAP na tému Voda. V predchádzajúcich ročníkoch sme riešili témy Odpady, Zeleň, ale aj Záhradu, ktorá učí....

      Slávnostnú certifikáciu pravidelne podporujú aj umelci. Tento rok to bola Mária Čírová, ktorá pozdravila účastníkov a zaspievala 2 piesne.

      Sme veľmi hrdí, že vďaka zapojeniu do projektu Zelená škola, sme sa stali súčasťou medzinárodného environmentálneho projektu Eco Schools. Získanú zástavu vlastnia nielen na školách v Čechách, Rakúsku, ale aj v Kanade a na Bali.

     • Prednáška o význame hnojenia a výživy hlúbovej zeleniny.

     • Dňa 21.10.2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška pána docenta Ladislava Vargu z Ústavu agronomických vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra, na tému - Výživa a hnojenie hlúbovej zeleniny. Prednášky sa zúčastnili študenti druhého až štvrtéhoročníka odborov Záhradnícka výroba a služby i Záhradný dizajn. Cieľom tejto prednášky bolo vysvetliť žiakom význam a potrebu hnojenia hlúbovej zeleniny, aby mali čo najlepšiu predstavu o fungovaní príjmu a výdaji živín. Tieto procesy sú dôležité pre rast a ďalší vývoj rastlín. Ďalším cieľom bolo obohatiť vedomosti žiakov o problematiku aplikácie hnojív pevnou a tekutou formou. Prednáškou sme mohli žiakom priblížiť podrobnejšie informácie o biologických procesoch v rastlinách a oboznámiť ich s problematikou nie len z praktickej, ale aj z vedeckej stránky.Zároveň sa mohli naši žiaci oboznámiť s možnosťami ďalšieho štúdia na Fakulteagrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra.

     • Európsky deň jazykov

     • Vieš koľko jazykov sa používa v Európe ?


      26. septembra si každoročne pripomíname DEŇ EURÓPSKYCH JAZYKOV ( EUROPEAN DAY
      OF LANGUAGES ) . Hodinu angličtiny sme si obohatili kvízom, ktorý prebehol formou indícií
      v angličtine, ku rôznym témam Európskych krajín ako napr. geografické fakty a zaujímavosti,
      jazyky či viacjazyčnosť niektorých štátov . Prostredníctvom geografickej hry sme sa
      oboznámili s jednotlivými krajinami Európy, spoznali ich kultúru, dejiny, jazyky, zvyky
      a tradície.

     • História a súčasnosť Piešťan

     • Študenti odboru záhradný dizajn absolvovali edukatívnu exkurziu po historických miestach Piešťan, ako aj po súčasných architektonických novinkách. Na kúpeľnom ostrove sme si zopakovali funkcionalizmus, secesiu či art nouveau. Prezreli sme si Kolonádový most. hotel Thermiu, Napoleónske kúpele, pramene, bahniská, ako aj  park. Po prechádzke Winterovou ulicou sme navštívili kultúrne centrum ARTA, kde sme v galérii videli výstavu No pain, no gain. Nakoniec sme navštívili mestskú knižnicu, kde je pripravená expozícia o vývoji včiel a tiež je prirpavená expozícia o živote a diele Jána Ámosa Komenského.

     • ECO - JUNIOR EXPERT PROJECT - Maďarsko

     • V dňoch 29. mája - 3. júna 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného ekologického projektu, ktorý sa pre pandémiu nekonal 2 roky. Hostiteľskou krajinou sa stalo Maďarsko, konkrétne Stredná technická škola a gymnázium v Tokaji.

      Projektu sa zúčastnilo 14 študentov  pod vedením Ing. Jakubcovej a RNDr. Dominovej.

      Študenti pracovali v medzinárodných týmoch na odborných témach, zameraných na ekológiu, vodné hospodárstvo, ekosystémy, vodnú turistiku a podobne. V týmoch  sa stretli s rovesníkmi z Rakúska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Spoločným jazykom bola angličtina.

      Na záver študenti reprezentovali nielen svoju školu pripravenou prezentáciou, ale aj Slovensko folklórnym vystúpením v krojoch. 

      Domov sme sa vrátili najmä s nadobudnutými skúsenosťami, ako aj s novými nadviazanými priateľstvami.

       

     • Čítali sme... Rozprávali sme sa... Tvorili sme...

     • „ Aj vám sa zdá, že zlých správ bolo za posledný rok viac než dosť? Možno je čas
      zamerať sa na tie dobré. Tvorca animovaných filmov Martin Smatana sa rozhodol potešiť
      v ťažkom období svojich priateľov netradičným spôsobom: každý týždeň pre nich vybral
      jeden pozitívny príbeh zo sveta a vytvoril k nemu veselý obrázok z použitého oblečenia.
      52 ilustrovaných dobrých správ v knižnom vydaní môže teraz pomôcť vrátiť optimistický
      pohľad na svet aj vám.“

      ČO? KDE? AKO?

      Tvorivosť žiakov odborov Záhradnicka výroba a služby a Záhradný dizajn sme využili
      na hodinách angličtiny a etickej výchovy. Čítali sme z inšpiratívnej knihy od úspešného
      slovenského autora Martina Smatanu v anglickej i slovenskej verzii.

      „ A Year of Good News“
      „Rok dobrých správ“

      Klasickú hodinu v triede sme zamenili čítaním v átriu školy. Na lavičkách pod korunami
      stromov sme sa cítili slobodne ako v prírode. Po prečítaní jednotlivých príbehov
      v angličtine sme sa rozprávali vo forme voľného prekladu po slovensky a šikovní žiaci
      boli odmeňovaní jednotkami. Na výtvarnej technike sme pokračovali v kreativite
      kreslením námetov jednotlivých príbehov, ktoré sú doslovne motivačné a chytia Vás
      nielen za srdce, ale najradšej by ste ich aj prežili všetkými zmyslami teda aj hmatom.
      Najväčšou odmenou nám bola radosť z úspechu pri prekladaní príbehov a nájdenie
      centrálnej myšlienky knihy urobiť niečo dobré pre ostatných.
      Ďakujem za vydarenú akciu všetkým žiakom, ktorí robia tento svet krajším tým, že sa
      učia pestovať vlastné potraviny, kvety, navrhujú a chránia zeleň okolo nás.
      V neposlednom rade patrí veľká vďaka autorovi knihy za toto úžasné dielo
      a v neposlednom rade mojej kreatívnej dcére, ktorá ma neustále inšpiruje.

      Mgr. Martina Karoly

     • Floravida

     • 4. mája 2022 sa konal 1. ročník celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovani kvetov. Súťaž organizovala Spojená Škola Rakovice 25, odborným garantom bol SAKF - Slovenská asociácia kvetinarov a floristov. Žiaci mali vytvoriť kyticu a kvetinový box ku Dňu matiek. Naši žiaci sa predviedli a v celkovom poradí obsadili prvé tri priečky.

      1.miesto: Aneta Palšovičová 2.Ad trieda

      2.miesto: Dušan Pavúr 2.Az trieda

      3 miesto Andrej Špigura 4.Az trieda.

                                                                                                                                                     Srdečne blahoželáme.

     • Súťaž Veľká noc v Pruskom

     • Dňa 12.4. 2022 sa po dvojročnej prestávke konal 10. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov ,,Veľká noc v Pruskom,,. Úlohou bolo uviazať Jarnú kyticu a vysadiť veľkonočnú kvetinovú dekoráciu do exteriéru. Žiačka 2. ročníka odboru záhradný dizajn Aneta Palšovičová získala krásne 2. Miesto. Srdečne gratulujeme.

     • ENVIRO TOUR TTSK

     • V rámci zábavného EnviroTour   absolvovali žiaci prednášku / workshop na tému Voda nad zlato. Dozvedeli sa o environmentálnych problémoch, ktoré sa v súčasnosti  týkajú nás všetkých.  (voda, klimatické zmeny a ochrana životného prostredia). Celú problematika im bola prednesená formou hudobných a prednáškových vsuviek.

      Súčasťou projektu je aj exkurzia, ktorú absolvujú študenti školy pod odborným vedením v máji. Exkurzia ich zavedie do obce Dobrá Voda, kde sa nachádza územie európskeho významu Brezovské Karpaty.